Project Description

Modernizace učeben vzdělávacího střediska ve Lštění

reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007906

Projekt řeší modernizaci učeben střediska Lštění, které je v majetku žadatele, slouží pro mimoškolní činnost žáků partnerských i dalších organizací. Rekonstrukce a stavební úpravy budovy včetně zabezpečení bezbariérovosti jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu se vzděl.oblastmi RVP ZV Člověk a svět práce, Člověk a příroda. Předpokládá další vybavení rekonstruovaných učeben drobným majetkem.

Datum zahájení: 1.2.2018

Datum ukončení: 31.12.2018