Kajtnam

Kajtman

  • Metody využití energie z odpadů od mechanicko-biologické úpravy, přes kompostování a výrobu bioplynu
  • spalování a skládkování. Konkrétní řešení pro konkrétní (mikro)region.
  • Evropská legislativa, problematika spaloven, základní otázky přípravy a realizace bioplynových  stanic.
  • Bioplynové stanice a jejich odmítání s poukazem na obtěžování zápachem, bioplynové stanice a zemědělské politiky

 

Další využitelné  energetické zdroje pro daný mikroregion (voda, slunce, vítr), výhody využívání biomasy pro obce. Zájem o budování kotelen vytápěných biomasou vyprodukovaného biopaliva  v zemědělství. Využívání energetickou biomasu přímo v místě vzniku.

  • Porovnání nákladů a vytápění podle druhu paliva
  • Nízkoenergetické stavby veřejných budov, legislativa
  • Příklady dobré praxe, např. Jihočeský kraj – obec Dívčice

 

Cílová skupina:

  • dotčení pracovníci státní správy a samosprávy

 

online přihláška

 

Fotografie ze semináře, konaný dne 30 .9. 2015 – Písek

Fotografie ze semináře, konaný dne 13.11. 2015 – Písek